Říjen 2011

Nový design-Evanescence 2011

22. října 2011 v 23:07 Články
Aneb k novému albu-nový design!Snad se Vám bude líbit,myslím,že se mi celkem povedl :))


Promo fotky k novému albu!

15. října 2011 v 15:28 Evanescence-fotky
Jsou úúúúžasné,Amy je nejkrásnější!!!


Swimming home-překlad

12. října 2011 v 19:42 Překlady textů
Cesta dolů
Byla jsem dole
Pod tento kůži
Čekala, až uslyším znovu své jméno

Je mi líto
Nic se mě nemůže držet
Zbožňuji tě pořád
Ale já slyším volání
A nic mě nemůže držet

Cesta dolů
Celou cestu dolů
Já slyším tvůj hlas
Ale já už rozumím

Je mi líto
Nic
nemůže držet
Zbožňuji tě pořád
Ale já slyším volání

Dívala jsem se na nebe
Když jsem věděla, že budu plavat domů
Nemůžu zradit své druhy
Jsou zde
To je můj čas

Je mi líto
Nic
nemůže držet
Zbožňuji tě pořád
Ale já slyším volání
A nic nemůže držet mě
Stejně jako · ·

Swimming home

12. října 2011 v 19:40 Texty
Way down
I've been way down
Underneath this skin
Waiting to hear my name again

I'm sorry
Nothing can hold me
I adore you still
But I hear them calling
And nothing can hold me

Way down
All the way down
I will hear your voice
But I'll no longer understand

I'm sorry
Nothing can hold me
I adore you still
But I hear them calling

I was looking to the sky
When I knew I'd be swimming home
I cannot betray my kind
They are here
It's my time

I'm sorry
Nothing can hold me
I adore you still
But I hear them calling
And nothing can hold me
Like · · Share

Never go back-překlad

12. října 2011 v 19:39 Překlady textů
Všechno je tak temné
A já vím, že je tady něco špatně
Ale nemůžu do toho vnést světlo

Ta změna v zlomku vteřiny
Kdy jsi věděla, že tě nemůžeme zachránit
Uvědomila jsem si, že jsem žila, abych tě milovala

Zachraň sebe
Neohlížej se
Trhalo nás to na kousky, dokud všechny nezmizely
Ten jediný svět, co jsem poznala, spí pod vlnami
Ale já si vzpomínám

Nevzdám se tě
Cítím tě ve svém srdci, jen mi ukaž cestu
Nepatřím sem
Sama

Pořád vidím tvou tvář
Kde byla vtisknuta do mé mysli
Stále umírám
Zavřu oči, ty jsi vždycky tam

Zachraň sebe
Neohlížej se
Trhalo nás to na kousky, dokud všechny nezmizely
Ten jediný svět, co jsem poznala, spí pod vlnami

Ale já jsem ta, která se utopila
Bez tvé lásky
Jsem ztracená a nikdy neodejdu domů

Přes celý oceán
Voláme, voláme

Jste tam?
Netýká se mě to, dokud tě tam nenajdu, je to

Všechno pryč, ten jediný svět, co jsem poznala, spí pod vlnami
Ale já jsem ta, která se utopila.
Bez tvé lásky
Jsem ztracená a nikdy se nevrátím
Nikdy se nevrátím zpátky domů


Never go back

12. října 2011 v 19:38 Texty
Everything is so dark
And I know there's something wrong
But I can't turn the light on

In that split second change
When you knew we couldn't hold on
I realized I lived to love you

Save yourself
Don't look back
Tearing us apart until it's all gone
The only world I've ever known sleeps beneath the waves
But I remember

I won't give up on you
I can feel you in my heart, just show me the way
I don't belong here
Alone

I can still see your face
Where it's burned into my mind
I die every time
I close my eyes, you're always there

Save yourself
Don't look back
Tearing us apart until it's all gone
The only world I've ever known sleeps beneath the waves

But I'm the one who's drowning
Without your love
I am lost and I can never go back home

All across the ocean
We are calling, calling

Are you there?
Nothing left for me till I find you because it's

All gone
The only world I've ever known sleeps beneath the waves
But I'm the one who's drowning
Without your love
I am lost and I can never go back
I can never go back home

Oceans-překlad

12. října 2011 v 19:37 Překlady textů
Nechci být ta, kdo odejde
ale mohu snést pomyšlení, že jeden z těch dnů
Myslím, že jsem konečně pochopila, co to znamená být ztracená

Nemůžů najít cestu ven z tohoto,
milion kilometrů od místa, kde jsme spálili most,
Nemůžů předstírat, že bude vše v pořádku
s celým světem co na mě padá

Překroč oceány v mé mysli
Najdi sílu se rozloučit
Nakonec,
ty nikdy nemůžeš umýt krev ze svých rukou

Poražená daleko od místa, kde jsme byli předtím
Nikdy nenajdeš to, co jsi hledal
něco, co vyplní prázdnotu
a dožene všechny ty stracené kousky z tebe

jako já jsem jenom snila to udělat

Překroč oceány v mé mysli
Najdi sílu se rozloučit
všechno, v co jsme věřili byla lež
Překroč oceány ve své mysli
Najdi způsob, jak rozmazat hranice
Nakonec,
ty nikdy nemůžeš umýt krev ze svých rukou

Oh, nikdy se nepoučíme
takže zas padneme
Bolí mě, bolí mě
najít tvou cestu jako sen uvnitř noční můry

Překroč oceány v mé mysli
Najdi sílu se rozloučit
všechno, v co jsme věřili byla lež
Překroč oceány ve své mysli
Najdi způsob, jak rozmazat hranice
Nakonec,
ty nikdy nemůžeš umýt krev ze svých rukou

Oceans

12. října 2011 v 19:37 Texty
Don't wanna be the one to walk away
But I can't bear the thought of one more day
I think I finally understand what it means to be lost

Can't find the road to lead us out of this
A million miles from where we burned the bridge
Can't keep pretending that every thing's gonna be alright

With the whole world falling down on me

Cross the oceans in my mind
Find the strength to say goodbye
In the end you never can
Wash the blood from your hands

Falling so far from where we were before
You'll never find what you've been searching for
Something to fill the void and
Make up for all of those missing pieces of you

Like I could only dream to do

Cross the oceans in my mind
Find the strength to say goodbye
Everything we believed in was a lie
Cross the oceans in your mind
Find a way to to blur the line
In the end you never can
Wash the blood from your hands

Oh, we never learn
So we fall down again
Hurt me, hurt me
Find your way to dream within this nightmare

Cross the oceans in my mind
Find the strength to say goodbye
Everything we believed in was a lie
Cross the oceans in your mind
Find a way to to blur the line
In the end you never can
Wash the blood from your hands

End of the dream-překlad

12. října 2011 v 19:36 Překlady textů
Našla jsem hrob
s otřeným náhrobkem
cítila jsem tvé světlo
a vzpomínám si, proč znám toto místo

našla jsem ptáčka
zavírajícího své oči
naposled
zajímalo by mě, jestli snil jako já

jak hrozně to bolí
není to úžasné cítit?

tak jdi a vezmi si své křídla
následuj své srdce
dokud krvácí
jak běžíme ke konci snu

nemám strach
jdu skrz bolest
hořím
znovu si vzpomínám jak dýchat

jak hrozně to bolí
není to úžasné cítit?

tak jdi a vezmi si své křídla
následuj své srdce
dokud krvácí
jak běžíme ke konci snu

proč musíme první padat, než se naučíme létat?
najdu cestu
která bude bez křídel

následuj své srdce
dokud krvácí
jak běžíme ke konci snu

následuj své srdce
dokud krvácí
jak běžíme pryč od konce snu

End of the dream

12. října 2011 v 19:35 Texty
I found a grave
Brushed off the face
Felt your light
And I remember why I know this place

I found a bird
Closing her eyes
One last time
And I wonder if she dreamed like me

Well, as much as it hurts
Ain't it wonderful to feel?

So go on and bring your wings
Follow your heart
Till it bleeds
As we run towards the end of the dream

I'm not afraid
I push through the pain
And I'm on fire
I remember how to breathe again

As much as it hurts
Ain't it wonderful to feel?

So go on and bring your wings
Follow your heart
Till it bleeds
As we run towards the end of the dream

Why must we fall apart to understand how to fly?
I will find a way
Even without wings

Follow your heart
Till it bleeds
As we run towards the end of the dream

Follow your heart
Till it bleeds
And we've gone to the end of the dream

Sick-překlad

12. října 2011 v 19:34 Překlady textů
Objetí ticha
Protože tu není nic, co by mohlo změnit to, jak se cítím
Vem si všechno, co jsi chtěl
Teď tu není nic, co by mohlo změnit to, jak se cítím

Vydrž, holčičko
Konec brzy přijde

Nemocná z toho všeho, nemocná z toho všeho
Nebudeme to následovat
Nemocní z toho všeho, nemocní z toho všeho
Pochopíme, jak nemocní jsme, jsme nemocní
Z té nekonečné propasti lží, za zavřenými oči

Oceány mezi námi
A není tu nic, co by mohlo změnit to, jak se cítím
Stále pozřívám jed
každé myšlenky, marním tu každý svůj nádech

Vydrž, holčičko
Konec brzy přijde

Nemocná ze všeho, nemocná ze všeho
Nebudeme to následovat
Nemocní ze všeho, nemocní ze všeho
Pochopíme, jak jsme nemocní, jsme nemocní
Z té nekonečné propasti lží, za zavřenými oči

Jednou poznáš tu bolest
Jednou to zlomím
A nic, co si řekneš, nás nezachrání před pravdou
Křičet

Nemocná ze všeho, nemocná ze všeho
Nebudeme to následovat
Nemocní ze všeho, nemocní ze všeho
Pochopíme, jak jsme nemocní, jsme nemocní
Z té nekonečné propasti lží, za zavřenými oči

Sick

12. října 2011 v 19:33 Texty
Embrace the silence
Cause there's nothing that can change the way I feel
Take all that you wanted
Now there's nothing that can change the way I feel

Hold on, little girl
The end is soon to come

Sick of it all, sick of it all
We will not follow
Sick of it all, sick of it all
We will understand how sick we are, sick we are
Of this bottomless pit of lies, behind closed eyes

Oceans between us
And there's nothing that can change the way I feel
I can still taste the poison
of every thought, every breath I wasted here

Hold on, little girl
The end is soon to come

Sick of it all, sick of it all
We will not follow
Sick of it all, sick of it all
We will understand how sick we are, sick we are
Of this bottomless pit of lies, behind closed eyes

Some day you'll know the pain
Some day I will break through
And nothing you tell yourself will save us from the truth
Screaming out

Sick of it all, sick of it all
We will not follow
Sick of it all, sick of it all
We will understand how sick we are, sick we are
Of this bottomless pit of lies, behind closed eyes

Lost in paradise-překlad

12. října 2011 v 19:30 Překlady textů
Věřila jsem v něco tak vzdáleného
Jako bych byla člověk
A popírala jsem tento pocit beznaděje
Ve mně, ve mně

Všechno co jsem slíbila
Stačí nechat na holičkách
Věřil jsi mi ,ale já jsem to zničila

Jsem nic
Všechno co jsem cítila chce být kruté

Celou dobu klesáme
A teď jsem ztracená v ráji

Stejně jako vše co se mi líbí stejně neexistuje
Stále není
Stejně jako pocit ,že sem patřím
Jsem stejně vystrašená jako vy

Jsem nic
Všechno co jsem cítila chce být kruté

Celou dobu klesáme
A teď jsem ztracená v ráji

Utéct, utéct
Jednoho dne už nebudeme cítit bolest

Odnes tu celou dobu
Stíny tebe
Protože mě nechtějí nechat jít

Takže nemám nic
Všechno co jsem cítila chce být kruté

Celou dobu klesáme
A teď jsem ztracená v ráji

Jsem sama ztracená v ráji

Lost in paradise

12. října 2011 v 19:30 Texty
I've been believing in something so distant
As if I was human
And I've been denying this feeling of hopelessness
In me, in me

All the promises I made
Just to let you down
You believed me, but I broke it

I have nothing left
And all I feel is this cruel wanting

We've been falling for all this time
And now I'm lost in paradise

As much as I like the best not too exist
It still does
And as much as I like to feel like I belong here
I'm just as scared as you

I have nothing left
And all I feel is this cruel wanting

We've been falling for all this time
And now I'm lost in paradise

Run away, run away
One day we won't feel this pain anymore

Take it all the way
Shadows of you
Cause they won't let me go

So I have nothing left
And all I feel is this cruel wanting

We've been falling for all this time
And now I'm lost in paradise

Alone, I'm lost in paradise

Erase this

12. října 2011 v 19:28 Texty
It's too late to change your mind
Even though this fragile world is tearing apart at the seams
You can't wash these sins away
The sinking feeling
Everyday I'm waking up with someone else's life

Is it so hard for you?
Cause it's so hard for me
To believe that what we dream
Could ever come to life again
Cause I cannot erase this life

Not gonna let this day go by
I'm gonna save this wasted life
And nothing can stand in my way
Not enough to say goodbye
Burn it till there's nothing left
I'm drowning in the mess that I have made

Is it so hard for you?
Cause it's so hard for me
To believe that what we dream
Could ever come to life again
Cause I cannot erase this

(Darkness in me)

The water is rising around us
There is no other way down
I only have myself to blame
For it all, all

Is it so hard for you?
Cause it's so hard for me
To believe that what we dream
Could ever come to life again
If I could just erase my mind
But I cannot erase this lie

The other side-překlad

12. října 2011 v 19:25 Překlady textů
Učiň mě zase úplnou
Otevři své oči
Vysmívat se stínu tvého života

Chladno a daleko
Ale ne můj
Vrať to všechno zpět a vem mě výš
Nevěřím tomu co říkají protože

Počítám dny, do doby než se s tebou sejdu na druhé straně
Vždycky budu čekat
Na den, kdy tě uvidím na druhé straně
Pojď a vezmi mě domů

Nevzdávám to
Chci tě zpátky
Držíme pohromadě díky střepům naší minulosti
Ukradl jsi mi mé srdce
Nemůžu tě nechat jít
Zlom tahle pouta a nech mě letět k tobě
Výš nad celým světem dole
Znovu a znovu
V mé mysli

Počítám dny, do doby než se s tebou sejdu na druhé straně
Vždycky budu čekat
Na den, kdy tě uvidím na druhé straně
Pojď a vezmi mě domů

Jsem ztracená bez mého místa uvnitř tvého srdce
Nepřežiju to
Potřebuju vědět, že jsi při mně
Zveřejnuji svou lásku

Počítám dny, do doby než se s tebou sejdu na druhé straně
Vždycky budu čekat
Na den, kdy tě uvidím na druhé straně
Pojď a vezmi mě domů
Počítám dny, do doby než se s tebou sejdu na druhé straně
Vždycky budu čekat
Na den, kdy tě uvidím na druhé straně
Pojď a vezmi mě domů

The other side

12. října 2011 v 19:25 Texty
Make me whole again
Open your eyes
Taunted by the shadows of your life

Cold and far away
But not even mine
Undo everything and take me higher
Never believing what they say cause I'm

Counting the days to meet you on the other side
I will always be waiting
until the day that I see you on the other side
Come and take me home

I'm not giving in
I want you back
Holding together by the shards of our past
Stole my heart away
I can't let you go
Break these chains and let me fly to you...
High above the world below
Over and over
In my mind

Counting the days to meet you on the other side
I will always be waiting
until the day that I see you on the other side
Come and take me home

I am so lost without my place inside your heart
I won't survive
I need to know you're near me
I release my love

Counting the days to meet you on the other side
I will always be waiting
until the day that i see you on the other side
Come and take me
Counting the days to meet you on the other side
I will always be waitng
until the day that i see you on the other side
Come and take me home

My heart is broken-překlad

12. října 2011 v 19:24 Překlady textů
Budu putovat až do konce času
odtržená od tebe
odvrátila jsem tvář od bolesti
zavřela jsem oči a nechala se unášet pryč
přes pole
že nikdy nenajdu cestu
abych slyšela svou duši
a budu putovat až do konce času
odtržená od tebe

Mé srdce je zlomené
sladké sny můj temný anděli
vysvobod nás od smutku,co se nás drží

Z mého srdce,srdce
nemůžu žít tímto způsobem
nemůžu se vrátit cestou,kterou jsem přišla,změnit tohle bojiště
že nikdy nenajdu cestu
abych slyšela svou duši
a budu putovat až do konce času
odtržená od tebe
polovina žije bez tebe


Mé srdce je zlomené
sladké sny můj temný anděli
vysvobod nás
změna
otevři oči světlu
tak dlouho jsem to popírala
Ach tak dlouho
rozluč se,sbohem

Mé srdce je zlomené
osvobod mě,nemůžu to udržet
vysvobod nás

Mé srdce je zlomené
sladké sny můj temný anděli
vysvobod nás

Mé srdce je zlomené
sladké sny můj temný anděli
vysvobod nás od smutku,co se nás drží

My heart is broken

12. října 2011 v 19:05 Texty
I will wander until the end of time
Torn away from you

I pulled away to face the pain
I close my eyes and drift away
Over the field
That I will never find a way
to hear my soul
And I will wander until the end of time
Torn away from you

My heart is broken
Sweet dreams my dark angel
Deliver us from sorrow's hold

From my heart, heart
I can't go on living this way
I can't go back the way I came, change of this field
That I will never find the way
to hear my soul
And I will wander until the end of the time
Half alive without you

My heart is broken
Sweet dreams my dark angel
Deliver us
Change
Open your eyes to the light
I've been denying so long
Oh so long
Say goodbye, goodbye

My heart is broken
Realease me, I can't hold on
Deliver us

My heart is broken
Sweet dreams my dark angel
Deliver us

My heart is broken
Sweet dreams my dark angel
Deliver us from sorrow's hold

The change-překlad

12. října 2011 v 19:04 Překlady textů
Přestože jsem byla uvnitř silná
Vím, jaká slova říct
Zmrazená v mých žilách
Nechám ten moment proklouznout mezi prsty.

Křičím
Ve svém nitru
A vím, že také cítíš bolest
Můžeš mě uzdravit?
Slyšíš mě?
Haa..

Řekni, že je konec
Je konec
Ale já tě stejně potřebuju.
Řekni, že mě miluješ, ale to nestačí..

Nikdy tak správná
Ale já nejsem holka, kterou si myslíš, že znáš
Víc, než když jsem s tebou
Víc, než když jsem úplně sama

Křičím
Ve svém nitru
A vím, že také cítíš bolest
Můžeš mě uzdravit?
Slyšíš mě?
Haa..

Řekni, že je konec
Je konec
Ale já tě stejně potřebuju.
Řekni, že mě miluješ, ale to nestačí..

Jak bych tě mohla osvobodit?
Nepopírej
Neříkej, že si nepamatuješ
Co jsme se pokoušeli být
Jak jsem ti jen odpustila?
Ta změna!
A patřím ti
Skoro ztrácím rozum

Protože křičím
Ve svém nitru
A vím, že také cítíš bolest
Můžeš mě uzdravit?
Slyšíš mě?
Haa..

Celou dobu sníš
Jestli si myslíš
Že stále patřím tobě
Umírám
Patřím jen sama sobě!
Haa..

Řekni, že je konec
Je konec
Ale já tě stejně potřebuju.
Řekni, že mě miluješ, ale to nestačí..